Ł
Hornjoserbsce   flex   •  wuchodź|ować so ~uju so, ~uješ so ip (↕ přechodźować so) spazieren gehen

Deutsch

Wucher DOW 1989/1991

1.

(Wucherzins) lichowanska / lichowarska dań , veralt. lichw|a ; ~u zežeru waki a rozpjerša wětry

2.

(Wucherei) lichowarstwo , lichowanje , veralt. lichwarstwo

Deutsch

Wucher~ DOW 1989/1991

lichowanski , lichowarski

siehe auch: Wucherblume Wucherpreis Wucherzins

Deutsch

Wucherblume DOW 1989/1991

běłonka

Quelle: Wucher~ DOW 1989/1991

lichowanski , lichowarski

Deutsch

Wucherpreis DOW 1989/1991

l~a płaćizna

Quelle: Wucher~ DOW 1989/1991

lichowanski , lichowarski

Deutsch

Wucherzins DOW 1989/1991

l~a dań , veralt. lichwa

Quelle: Wucher~ DOW 1989/1991

lichowanski , lichowarski

Deutsch

Wucherei DOW 1989/1991

lichowanje , lichowarstwo ; W. treiben lichować

Deutsch

Wucherer DOW 1989/1991

lichowar ~ja , lichownik , veralt. lichwar ~ja

Deutsch

wucherisch DOW 1989/1991

lichowanski , lichowarski

Deutsch

wuchern DOW 1989/1991

1.

(üppig wachsen) bujnje rosć ~e / so rozrostować / so rozrosć ~e p / so rozšěrić p / so rozšěrjeć / so rozšěrjować ; wuchernd bujn|y; ~a fantazija

2.

(Wucher treiben) lichować , lichowarstwo ćěrić , veralt. lichwić

Deutsch

Wucherung DOW 1989/1991

bujny r|óst ~osta / ~ósta , rozrost ; chorobnemu rozrostej žałzow zadźěwać, wurězać rozrost

(Vorgang) bujne rosćenje , rozrosćenje , rozrostowanje , rozšěrjenje , rozšěrjowanje

(Gebilde) rozrostk, zróstk , zaćeklizna , zaćekłosć

Deutsch

Wuchs DOW 1989/1991

1.

(Wachstum) r|óst ~osta / ~ósta , rosćenje

2.

(Gestalt) zr|óst ~osta / ~ósta , postawa ; spóznać ju po ~ósće

Deutsch

Wuchsform DOW 1989/1991

forma rosćenja , róstna / rosćenska forma

Deutsch

Wucht DOW 1989/1991

1.

m|óc ~ocy ; z połnej ~ocu do njeho dyrić

(Schwung) wotmach

(Schwere) ćeža

2.

(Anhäufung) (wulka) hromada / kopica , retomas ; hromada papjery

3.

(Tracht Prügel) puki plt

4.

das ist ’ne W. to je wulkotne

Deutsch

wuchten DOW 1989/1991

1.

tr. storkać , zestorkać p , zběhać , zezběhać p , z wotmachom storčić p / zběhnyć p ; meble do róžka zestorkać, kófer z wotmachom horje zběhnyć

2.

(schwer arbeiten) so drěć , so dračować

Deutsch

wuchtig DOW 1989/1991

1.

(kraftvoll) mócn|y , syln|y ; z hamorom ~je prać, ~y nadběh; adv. z wotmachom

2.

(massig) hobersk|i , masiwn|y ; ~e twarjenje Lipsčanskeho hłowneho dwórnišća

3.

(schwer) ćežk|i ; sarkofag je zakryty z ~ej platu

Hornjoserbsce flex   •  lich|ować ~uju, ~uješ ip wuchern
Hornjoserbsce flex   •  lichowanj|e ~a n (*↑ lichowarstwo) Wucher, Wucherei
Hornjoserbsce flex   •  lichowansk|i Wucher-; ~a dań Wucherzins
Hornjoserbsce flex 1   •  lichowar ~ja m Wucherer
Hornjoserbsce flex   •  lichowark|a ~i f Wucherin
Hornjoserbsce flex   •  lichowarstw|o ~a n Wucher, Wucherei
Hornjoserbsce flex   •  róst rósta||rosta m Wuchs, Wachstum
Hornjoserbsce flex   zróst zrósta || zrosta m 1. (*↑ róst) zrěd. Wuchs, Wachstum; 2. (*↑ zrosćenje) Zusammenwachsen
Deutsch

Bewuchs TermBio TermGeo Subst

flex wobrost m

flex porost m

Deutsch

Kümmerwuchs TermBio Subst

flex skiprjeny flex róst m GSg rósta, rosta

Deutsch

Maiwuchs TermBio Subst

flex młodźina f

flex mejkowina f

Deutsch

Mietwucher SNL Subst

flex 2 podružne flex lichowanje n

flex 2 podružne flex lichowarstwo n

Deutsch

Nachwuchsorganisation SNL Subst

flex dorostowa flex organizacija f

Deutsch

Nachwuchspreis SNL Subst

flex myto n za dorost

flex dorostowe flex myto n

Deutsch

Saatwucherblume TermBio Subst

flex złoćeń m GSg złoćenja

Deutsch

Zinswucher SNL Subst

flex lichowanje n z danju

flex lichowarstwo n z danju

flex danjowe flex lichowanje n

flex danjowe flex lichowarstwo n

Deutsch

Anwuchs DOW 1989/1991

1.

(Anwachsen) přirosćenje , přirost ; ~ rostlinkow čini dobre postupy

2.

(Schonung) młodźina , młody lěs

Deutsch

Auswuchs DOW 1989/1991

1.

(Wucherung, Übertreibung) wurostk , wurost ; chorobne wurostki na sadowych štomach, wurostki fantazije

(Höcker) horb , Dem. horbik

(Übertreibung) přehnaće , přehnawanje

(schädliche Folge) škódny sćěh / sćěwk

2.

(Auswachsen) wurosćenje ; škody přez ~ pola žita

Deutsch

auswuchten DOW 1989/1991

wuwažić p , wuwažeć , wuwažować ; awtowe kolesa ~

Deutsch

Baumwuchs DOW 1989/1991

a)

(Wachsen) rosćenje / r|óst ~osta / ~ósta š.

b)

(Gestalt) zr|óst ~osta / ~ósta štoma / š.

Quelle: baum~ DOW 1989/1991

štomowy , ... štomow , bałmowy , ... bałmy

Deutsch

Bewuchs DOW 1989/1991

porost , porosćenje , wobrosćenje ; ~ na nasypach zadźěwa tomu, zo so zemja suwa

Deutsch

durchwuchern DOW 1989/1991

přeros|ć ~će p , přerostować ; pyr je dorn cyle ~tł

(durchwirken) přetkać p , přetkawać

Deutsch

Haarwuchs DOW 1989/1991

r|óst ~ósta / ~osta w. ; einen starken H. haben wjele włosow měć

Quelle: Haar~ DOW 1989/1991

włosowy , ... włosow , ... za włosy , ... na włosy

Deutsch

Maiwuchs DOW 1989/1991

młodźina , selt. mejkowina

Quelle: Mai~ DOW 1989/1991

mejski

Deutsch

Nachwuchs DOW 1989/1991

dorost

(Nachkommen) potomnicy pl

Quelle: nach~ DOW 1989/1991

dodatny , přidatny , naslědny , znowa , hišće raz / jónu , k tomu , sobu , wróćo

Deutsch

Nachwuchsförderung DOW 1989/1991

spěchowanje dorosta

Quelle: nach~ DOW 1989/1991

dodatny , přidatny , naslědny , znowa , hišće raz / jónu , k tomu , sobu , wróćo

Hornjoserbsce flex   •  wuchodźowanišć|o ~a n (↕ přechodźowanišćo) Promenade
Hornjoserbsce flex   •  wuchodźowanj|e ~a n (↕ přechodźowanje) Spaziergang
Hornjoserbsce flex   •  wuchodźowar ~ja m (↕ přechodźowar) Spaziergänger
Hornjoserbsce flex   •  wuchodźowark|a ~i f (↕ přechodźowarka) Spaziergängerin
flex   •  wuchodźowank|a f

siehe Deutsch allabendlich DOW 1989/1991

a)

attr. kóždowječorn|y ; ~a wuchodźowanka

b)

adv. k. wječor ; wón přińdźe kóždy wječor

Quelle: all~ DOW 1989/1991

wšudźe , wšudźom , kóždy

flex   •  wuchodźowansk|i

siehe Deutsch Ausgeh~ DOW 1989/1991

wuchodny , wuchodźowanski , ... k wuchodźowanju

siehe auch: Ausgehanzug ausgehfertig Ausgehtracht Ausgehuniform Ausgehverbot

siehe Deutsch Ausgehtracht DOW 1989/1991

wuchodźowanska drasta

Quelle: Ausgeh~ DOW 1989/1991

wuchodny , wuchodźowanski , ... k wuchodźowanju

Hornjoserbsce flex   •  wuchodź|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p beenden; šulu ~ić den Schulbesuch beenden
Hornjoserbsce    po 1. prep. ak … um zu holen (dokal?); du ~ całty ich gehe Brötchen holen; 2. prep. ak auf; ~ serbsku wys. auf Sorbisch; 3. prep. lok auf, über, in (hdźe?); wuchodźuja so ~ parku sie gehen im Park spazieren; 4. prep. lok nach (hdy?); přińdu ~ snědani ich werde nach dem Frühstück kommen; 5. prep. lok (↕ za) zu; ~ pjeć eurach zu fünf Euro

Hornjoserbsce flex   wuchod ~a m 1. Ausgang; 2. (↕ ranje) Osten; Bliski ~ der Nahe Osten; Daloki ~ der Ferne Osten; Srjedźny ~ der Mittlere Osten
Hornjoserbsce   Wuchodn|a Němsk|a ~eje ~eje f hist. Ostdeutschland
Hornjoserbsce flex 1   •  wuchodn|y (↕ narańši / rańši) östlich, Ost-; ~y Słowjan Ostslawe
Hornjoserbsce flex   •  wuchodoazisk|i ostasiatisch, Ostasien-
Hornjoserbsce flex   •  wuchodoeuropsk|i osteuropäisch, Osteuropa-
Hornjoserbsce flex   •  wuchodoindisk|i ostindisch, Ostindien-; ~a kompanija hist. Ostindienkompanie
Hornjoserbsce flex   •  wuchodoněmsk|i ostdeutsch
Hornjoserbsce flex   •  wuchodosibirsk|i ostsibirisch, Ostsibirien-
Hornjoserbsce flex   •  wuchodosłowjansk|i ostslawisch
Hornjoserbsce flex   •  wuchodow|y Ausgangs-
flex 2   •  Wuchodn|a

siehe Deutsch Östliche Sierra Madre TermGeo Subst NP: Landschaft

flex 2 Wuchodna Sierra Madre f indekl

siehe Deutsch Ostfriesin SNL Subst

flex 2 Wuchodna flex Frizowka f

siehe Deutsch Ostfriesland SNL Subst

flex 2 Wuchodna flex Friziska f GSg Friziskeje

siehe Deutsch Ostpreußen SNL Subst

flex Narańša flex Pruska f GSg Pruskeje

flex 2 Wuchodna flex Pruska f GSg Pruskeje

flex 2   •  Wuchodn|e

siehe Deutsch Ostghats TermGeo Subst NP: Landschaft

flex 2 Wuchodne flex Ghatsy Plt

flex   •  Wuchodnoafrisk|a

siehe Deutsch Ostafrikanischer Graben TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Wuchodnoafriska flex hrjebina f

flex   •  Wuchodnoafrisk|i

siehe Deutsch Ostafrikanische Schwelle TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Wuchodnoafriski flex próh m GSg proha

flex   •  Wuchodnochinsk|e

siehe Deutsch Ostchinesisches Meer TermGeo Subst NP: Gewässer

flex Wuchodnochinske flex morjo n

flex   •  Wuchodnodurinsk|a

siehe Deutsch Ostthüringer Sandsteinland TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Wuchodnodurinska flex pěskowčina f

flex   •  Wuchodnopacifisk|i

siehe Deutsch Ostpazifischer Rücken TermGeo Subst NP: Landschaft

flex Wuchodnopacifiski flex hrjebjeń m GSg hrjebjenja

flex   •  Wuchodnoromsk|e

siehe Deutsch Oströmisches Reich TermSta Subst

flex Wuchodnoromske flex mócnarstwo n

flex 2   •  Wuchodn|y

siehe Deutsch Ostfriese SNL Subst

flex 2 Wuchodny flex Friza m

flex 2 Wuchodny flex Friz m

siehe Deutsch Osttimor SNL Subst

flex 2 Wuchodny flex Timor m

flex 2   •  wuchodn|e

siehe Deutsch Ostzone TermSta Subst

flex 2 wuchodne flex pasmo n

siehe Deutsch EU-Osterweiterung SNL Subst

flex rozšěrjenje n EU na wuchod

flex 2 wuchodne flex rozšěrjenje n EU

siehe Deutsch NATO-Osterweiterung SNL Subst

flex rozšěrjenje n NATO na wuchod

flex 2 wuchodne flex rozšěrjenje n NATO

siehe Deutsch Ost-Erweiterung SNL Subst

flex rozšěrjenje n na wuchod

flex 2 wuchodne flex rozšěrjenje n

flex   •  wuchodno-zapadn|y

siehe Deutsch Ost-West-Konflikt SNL Subst

flex konflikt m mjez wuchodom a zapadom

flex wuchodo-zapadny flex konflikt m

flex wuchodno-zapadny flex konflikt m

flex   •  wuchodnocyrkwinsk|i

siehe Deutsch ostkirchlich TermNab Subst

flex   •  wuchodnoeuropsk|i

siehe Deutsch osteuropäisch TermSta Adj

Hornjoserbsce   Blisk|i wuchod ~eho ~a m der Nahe Osten

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!