Ł

Deutsch

Belehnungsurkunde SNL Subst

flex wopismo n zwićeženja

flex wopismo n wo zwićeženju

Deutsch

Berufungsurkunde SNL Subst

flex 2 powołanske flex wopismo n

flex powołace flex wopismo n

Deutsch

Beurkundung SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 (hamtske) flex potwjerdźenje n

Deutsch

Bremswirkung TermRudź Subst

flex borzdne flex skutkowanje n

Deutsch

Bézierkurve TermInf Subst

flex Bézierowa flex křiwka f

Deutsch

Dauerkunde SNL Subst

Käufer

flex 2 trajny flex kupc m

flex 2 stajny flex kupc m

Abnehmer

flex 2 trajny flex 2 woteběrar m GSg woteběrarja

flex 2 stajny flex 2 woteběrar m GSg woteběrarja

Nutzer

flex 2 trajny flex 2 wužiwar m GSg wužiwarja

flex 2 stajny flex 2 wužiwar m GSg wužiwarja

Deutsch

Fernerkundung SNL Subst Geowissenschaft

flex wuskušowanje n zdaloka

flex wuskušowanje n znazdala

Deutsch

Führerkult TermSta Subst

flex wjednikowy flex kult m

Deutsch

Herkuleskeule TermBio Subst

flex hejowka f

Deutsch

Jagdtierkunde SNL Subst

flex wěda f wo třělnych zwěrjatach

flex wěda f wo honjomnych zwěrjatach

selten flex wěda f wo hońtnych zwěrjatach

Deutsch

Langzeitwirkung SNL Subst

flex 2 dołhodobne flex skutkowanje n

Deutsch

Monsunzirkulation TermGeo Subst

flex monsunowa flex cirkulacija f

Deutsch

Notunterkunft SNL Subst ↑DOW auch

flex 2 nuzowe flex přebywanišćo n

Deutsch

Perkussion SNL Subst

Medizin Waffen

flex perkusija f

Deutsch

Schnupperkurs SNL Subst

flex ponuchanski flex kurs m

flex 2 pospytny flex kurs m

flex kurs m k pospytanju

Deutsch

Sparkurs SNL Subst

flex 2 lutowanski flex kurs m

flex kurs m lutowanja

Deutsch

Splitterwirkung SNL Subst

flex skutkownosć f třěskow

flex roztřěskowace flex skutkowanje n

Deutsch

Tuberkulose SNL Subst ↑DOW auch

tbc f indekl

Deutsch

Urkundenfälschung SNL Subst ↑DOW auch

flex falšowanje n dokumenta

flex sfalšowanje n dokumenta

Deutsch

Urkundenstelle SNL Subst

flex wustajernja f dokumentow

flex wustajernja f wopismow

Deutsch

Urkundsbeamte SNL Subst

Dokumente ausstellend

dokumenty flex wustajacy flex zastojnik m

wopisma flex wustajacy flex zastojnik m

k wustajenju dokumentow flex 3 woprawnjeny m r

k wustajenju wopismow flex 3 woprawnjeny m r

Protokoll schreibend

flex protokolowacy flex zastojnik m

k protokolowanju flex 3 woprawnjeny m r

k sudniskemu protokolowanju flex 3 woprawnjeny m r

Deutsch

Urkundsbeamtin SNL Subst

Dokumente ausstellend

dokumenty flex wustajaca flex zastojnica f

wopisma flex wustajaca flex zastojnica f

dokumenty flex wustajaca flex zastojniča f

wopisma flex wustajaca flex zastojniča f

k wustajenju dokumentow flex woprawnjena f

k wustajenju wopismow flex woprawnjena f

Protokoll schreibend

flex protokolowaca flex zastojnica f

flex protokolowaca flex zastojniča f

k protokolowanju flex woprawnjena f GSg woprawnjeneje

k sudniskemu protokolowanju flex woprawnjena f GSg woprawnjeneje

Deutsch

Verfassungsurkunde SNL Subst

flex wustawowy flex dokument m

Deutsch

Vollmachtsurkunde SNL Subst

flex wopismo n połnomocy

flex wopismo n społnomócnjenja

flex deklaracija f połnomocy

flex deklaracija f społnomócnjenja

Deutsch

Walker-Zirkulation TermGeo Subst

flex Walkerowa flex cirkulacija f

Deutsch

Wehrkunde SNL Subst

flex 2 woborna flex wědomosć f

Deutsch

Wirkungsgeschichte SNL Subst

flex stawizny Plt skutkowanja

Deutsch

Wirkungsmechanismus SNL Subst

flex 2 skutkowanski flex mechanizm m

Deutsch

Zirkularnote SNL Subst Völkerrecht

flex cirkularna flex nota f

flex cirkularne flex wozjewjenje n

Deutsch

Zustellungsurkunde SNL Subst Postwesen

flex wopismo n přepodaća

flex wopismo n přepodaća posyłki

flex roznošowanske flex wopismo n

Deutsch

beurkunden SNL Verb Rechtswesen ↑DOW auch

hamtsce flex potwjerdźić p

hamtsce flex potwjerdźeć ip

hamtsce flex potwjerdźować ip

Deutsch

interkulturell SNL Adj

flex interkulturny

flex interkulturelny

flex mjezykulturny

flex mjezykulturelny

Deutsch

tuberkulosekrank SNL Adj ↑DOW auch

flex tbc-chory

na tbc flex 2 chory

Deutsch

wirkungsgeschichtlich SNL Adj

... dźiwajo na stawizny skutkowanja

Deutsch

Abdankungsurkunde DOW 1989/1991

wotstupjenske wopismo / pismo

Deutsch

Abmarkung DOW 1989/1991

rozmjezowanje

Deutsch

Anfängerkursus DOW 1989/1991

kurs za započatkarjow / za spočatnikow / za spočatkarjow

Deutsch

Anmerkung DOW 1989/1991

přispomnjenje , Dem. přispomnjenčko , přispomnjenka

(Fußnote) nóžka , připis ; eine A. machen přispomnić p/přispomnjeć što

Deutsch

Anstellungsurkunde DOW 1989/1991

p~e wopismo , wopismo wo p. / p.

Quelle: Anstellungs~ DOW 1989/1991

přistajenski , ... přistajenja , ... wo přistajenju

Deutsch

Ätzwirkung DOW 1989/1991

žeritosć ; ~ wapna

Quelle: Ätz~ DOW 1989/1991

žrawy , žerity , žerjaty

Deutsch

Auswirkung DOW 1989/1991

wuskutk , wuskutkowanje

(Folge) sćěh , sćěwk

(Wirkung) skutkowanje

Hornjoserbsce flex   •  rkuš ~a m cool. Bartgeier, Lämmergeier
Hornjoserbsce flex   •  cirkulacij|a ~e (sg dat || lok cirkulaciji) f Zirkulation; krejna ~a Blutzirkulation
Hornjoserbsce flex   •  cirkulacisk|i Zirkulations-
Hornjoserbsce flex   •  cirkularn|y zirkular, zirkulär
Hornjoserbsce flex   •  cirkul|ować ~uju, ~uješ ip zirkulieren
Hornjoserbsce flex   •  cirkumfleks ~a m Zirkumflex
Hornjoserbsce flex   •  cirkumpolarn|y: ~a hwězda Zirkumpolarstern
Hornjoserbsce flex   •  cirkus ~a m Zirkus; pućowanski ~ Wanderzirkus
Hornjoserbsce flex   •  cirkusow|y Zirkus-; ~y stan Zirkuszelt
Hornjoserbsce flex   •  herkulisk|i herkulisch
Hornjoserbsce flex   •  rkuš ~a m bot. Wasserpfeffer
Hornjoserbsce flex   •  Merkur ~a m astron. Merkur (planet)
Hornjoserbsce flex   •  ryćerkubł|o ~a n hist. Rittergut
Hornjoserbsce flex   •  ryćerkubler ~ja m hist. Rittergutsbesitzer
Hornjoserbsce flex   •  tuberkulin ~a m Tuberkulin (substanca, kotraž słuži k dopokazanju suchoćiny)
Hornjoserbsce flex   •  tuberkuloz|a ~y f med. (↕ suchoćina) Tuberkulose
Hornjoserbsce flex   •  tuberkulozn|y (↕ suchoćinowy) tuberkulös
Hornjoserbsce flex   •  wucirkul|ować ~uju, ~uješ p || ip auszirkulieren
flex   •  cirkulacij|a f

siehe Deutsch Monsunzirkulation TermGeo Subst

flex monsunowa flex cirkulacija f

siehe Deutsch Walker-Zirkulation TermGeo Subst

flex Walkerowa flex cirkulacija f

siehe Deutsch Hormonhaushalt SNL Subst

flex cirkulacija f hormonow

flex hormonowa flex cirkulacija f

flex   •  cirkularn|a

siehe Deutsch Zirkularnote SNL Subst Völkerrecht

flex cirkularna flex nota f

flex cirkularne flex wozjewjenje n

flex   •  cirkularn|e

siehe Deutsch Zirkularnote SNL Subst Völkerrecht

flex cirkularna flex nota f

flex cirkularne flex wozjewjenje n

flex   •  interkultureln|y

siehe Deutsch interkulturell SNL Adj

flex interkulturny

flex interkulturelny

flex mjezykulturny

flex mjezykulturelny

flex   •  interkulturn|y

siehe Deutsch interkulturell SNL Adj

flex interkulturny

flex interkulturelny

flex mjezykulturny

flex mjezykulturelny

flex   •  perkusij|a f

siehe Deutsch Percussion TermMus Subst

flex percussion m

flex perkusija f

siehe Deutsch Percussion SNL Subst

flex perkusija f

percussion f indekl

siehe Deutsch Perkussion SNL Subst

Medizin Waffen

flex perkusija f

flex   •  wucirkul|ować p || ip

siehe Deutsch auszirkeln TermMa Verb

z kružidłom flex wuměrić p

z kružidłom flex wuměrjeć ip

flex wucirklować p, ip

flex wucirkulować p, ip

flex   •  Herkules m PN

siehe Deutsch Herkules DOW 1989/1991

Herkules

flex   •  bjeztuberkulozn|y

siehe Deutsch tuberkulosefrei DOW 1989/1991

bjeztuberkulozny , ... bjez tuberkulozy

Quelle: Tuberkulose~ DOW 1989/1991

flex   •  cirkular m

siehe Deutsch Zirkular DOW 1989/1991

cirkular , wokolnik

flex   •  cirkumfleksow|y

siehe Deutsch Zirkumflexintonation DOW 1989/1991

cirkumfleksowa intonacija

flex   •  rkuš m

siehe Deutsch Gedächtnis DOW 1989/1991

1.

(Erinnerungsvermögen) pomjatk , scherzh. měrkuš , selt. pomnjeće ; dobry pomjatk měć, w pomjatku wostać; aus dem G. z hłowy; im G. behalten sej spomjatkować; ins G. zurückrufen so dopomnić p, so dopominać

2.

(Gedenken) wopomnjeć|e , wopominanj|e ; pomnik k ~u padnjenych wojakow

(Andenken) dopomnjeće na koho

flex   •  perkutan|y

siehe Deutsch perkutan DOW 1989/1991

perkutany

Hornjoserbsce flex   •  Markus m PN (↑ Mark) Marcus, Markus
Hornjoserbsce flex   •  interkulturalit|a f Interkulturalität
Hornjoserbsce flex   •  Irkutsk|i (→ Irkutsk) Irkutsker …
Hornjoserbsce flex   •  kurkum|a f Kurkuma
Hornjoserbsce flex   •  Markusow|y (→ Markus) Markus-, ... nach Markus
Hornjoserbsce flex   •  rkušk m dim. Gedächtnis (verniedlichend)
Hornjoserbsce flex   •  perkusionist m Percussionist
Hornjoserbsce flex   •  perkusiwn|y perkussiv
Hornjoserbsce flex   •  ryćerkublerk|a f hist. Rittergutsbesitzerin

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!