Ł
Hornjoserbsce     flex   •  dunda|ć ~m,  ip schlendern, bummeln

Hornjoserbsce  flex   •  podunda|ć ~m,  p ein wenig schlendern, ein wenig bummeln
Hornjoserbsce  flex   •  předunda|ć ~m,  p verschlendern, verbummeln
Hornjoserbsce  flex   •  přidunda|ć ~m,  p herbeischlendern, herbeibummeln
 flex   •  wotdund|ać p

siehe Deutsch abbummeln DOW 1989/1991

wotdundać p , swjećić za čo ; nadhodźiny wotdundać

siehe Deutsch abfeiern DOW 1989/1991

wotswjećić p , swjećić za čo , wotdundać p ; nětko swjećić za wjele nadhodźin w starym lěće

Deutsch

 redundant DOW 1989/1991

redundantny

Deutsch

 Redundanz DOW 1989/1991

redundantnosć , redundanca

Deutsch

 Redundanzregel DOW 1989/1991

redundancne prawidło

Hornjoserbsce   redundanc|a ~y f || redundantnosć ~e f Redundanz (nadbytk)
Hornjoserbsce  flex   •  redundantn|y redundant
Deutsch

 Dunkelkeimer TermBio Subst

flex ćěmnoschadźak m

Deutsch

 Dunkelziffer SNL Subst

flex 1 njeznata flex ličba f

flex njewotkryta flex ličba f

flex 1 njeznata flex cyfra f

flex njewotkryta flex cyfra f

Deutsch

 Dunstabzugshaube SNL Subst

flex parusrěbak m

flex wuparowa flex hawba f

flex parowy flex kadołb m

Deutsch

 Dunstglocke TermBio TermGeo Subst

flex dymowa flex woršta f

flex woršta f dyma

flex smog m

Deutsch

 dunkelgrün TermBio Adj

flex ćěmnozeleny

flex 2 ćmowozeleny

Deutsch

 Dung DOW 1989/1991

hn|ój ~oja

Deutsch

 Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

siehe auch: Dungbahn Dungeinleger Dunggabel Dunggrube Dunghaufen Dunglader Dungstreuer

Deutsch

 Dungbahn DOW 1989/1991

kidawa

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 Dungeinleger DOW 1989/1991

podhnojak

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 Dunggabel DOW 1989/1991

hnójne / h~e widły plt

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 Dunggrube DOW 1989/1991

h~a / juchowa jama

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 Dunghaufen DOW 1989/1991

h~a hromada , hnójnišćo , hnojišćo

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 Dunglader DOW 1989/1991

hnójnakładowak

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 Dungstreuer DOW 1989/1991

h. rozkidowak , hnójmjetak , hnojawa

Quelle: Dung~ DOW 1989/1991

hnojowy

Deutsch

 dunkel DOW 1989/1991

ćmow|y , ćěmn|y ; ~y lěs, hač do ~eje nocy, čłowjek ~eho pochada; etw. d. ćmowojty

(von Tageszeit) ćmičkojty

(tief tönend) błuki

(unbestimmt, unklar) njewěst|y , njejasn|y ; ~e začuće, koho w ~ym wostajić

(verdächtig, zweifelhaft) podhladn|y , dwělomn|y ; ~a eksistenca

(düster) pochmurn|y , chmurn|y ; rysować přichod w ~ych barbach

(trübe) mutny ; bis in die d. Nacht hač do slepeje nocy/ćmy; es wird d. (von Tageszeit) směrki padaja, so ćmi, ingr. so zaćmi p, so ćmička, so směrka, selt. so ćmowi, so ćmiwa; es ist d. (von Tageszeit) je ćma; d. werden so woćěmnić p, so woćěmnjeć, so woćěmnjować, so zaćěmnić p, so zaćěmnjeć, so zaćěmnjować, so sćěmnić p, so ćěmnić; d. machen zaćěmnić, sćěmnić, ćěmnić; ein d. Ort ćmow, ćmowjenc; im Dunkeln póćmje, w ćmě, selt. po ćmě; póćmje spać hić

Deutsch

 Dunkel DOW 1989/1991

ćěmnosć , ćmowosć , ćma ; w duchownej ćěmnosći žiwy być, čorna ćma

(Dunkelheit) ćmowota , ćěmnota , ćmowin|a , ćěmno ; do ~y lěsa chwatać; im D. (im Ungewissen) w njewěstym

Deutsch

 dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

siehe auch: dunkeläugig dunkelblau dunkelbraun dunkelfarbig dunkelgekleidet dunkelgestreift dunkelgetönt dunkelhaarig Dunkelhaft dunkelhäutig Dunkelkammer Dunkelmann Dunkelmännerbriefe Dunkelmännertum dunkeltönend Dunkelwerden

Deutsch

 dunkeläugig DOW 1989/1991

ćmowowóčkaty , ćěmnowóčkaty , ćmowowóčny

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelblau DOW 1989/1991

ćmowomódry , ćěmnomódry

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelbraun DOW 1989/1991

ćmowobruny , ćěmnobruny ; d. Kuh smudźen|a ~eje

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelfarbig DOW 1989/1991

ćmowobarbny , ćěmnobarbny

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelgekleidet DOW 1989/1991

ć. zwoblěkany

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelgestreift DOW 1989/1991

ćmowosmuhaty , ćěmnosmuhaty , ... z ćmowymi smuhami , ... z ćěmnymi smuhami ; cholowy z ćmowymi smuhami

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelgetönt DOW 1989/1991

naćěmno barbjeny

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelhaarig DOW 1989/1991

ćmowowłosaty , ćěmnowłosaty

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 Dunkelhaft DOW 1989/1991

jatba w ćmowym , ć~e jastwo

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 dunkelhäutig DOW 1989/1991

ćěmnokóžny

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 Dunkelkammer DOW 1989/1991

ć~a komora , ćěmnica , ćmowjenc , ćmownica

Quelle: dunkel~ DOW 1989/1991

ćmowy , ćěmny

Deutsch

 Trinidad und Tobago SNL Subst

flex Trinidad m GSg Trinidada a flex Tobago m GSg Tobaga

Deutsch

 Feld-Wald-und-Wiesen~ DOW 1989/1991

siehe auch: Feld-Wald-und-Wiesen-Rede Feld-Wald-und-Wiesen-Tee

Deutsch

 Feld-Wald-und-Wiesen-Rede DOW 1989/1991

prózdne žwanje

Quelle: Feld-Wald-und-Wiesen~ DOW 1989/1991

Deutsch

 Feld-Wald-und-Wiesen-Tee DOW 1989/1991

naparjene syno

Quelle: Feld-Wald-und-Wiesen~ DOW 1989/1991

Deutsch

 Wald-und-Wiesen~ DOW 1989/1991

siehe auch: Wald-und-Wiesen-Ansprache Wald-und-Wiesen-Dichter

Deutsch

 Wald-und-Wiesen-Ansprache DOW 1989/1991

prózdne powědanje / umg. žwanje

Quelle: Wald-und-Wiesen~ DOW 1989/1991

Deutsch

 Wald-und-Wiesen-Dichter DOW 1989/1991

hrónčkowar ~ja , basnjak , pěsnjak

Quelle: Wald-und-Wiesen~ DOW 1989/1991

Hornjoserbsce  flex   •  čił|y frisch, munter, rüstig; strowy a ~y gesund und munter
Hornjoserbsce   dundak ~a m 1. Schlenderer, Bummler; 2. cool. Trappe
Hornjoserbsce  flex   •  dundank|a ~i f Schlender, Bummel
 flex 2   •  dundak m

siehe Deutsch Penner SNL Subst

Landstreicher

flex 2 (bjezdomny) flex 2 dundak m

flex 2 (bjezdomny) flex dundar m GSg dundarja

ungepflegte Erscheinung

flex 2 njehladany flex kadla m

flex 2 žadławy flex kadla m

flex žadławc m

flex nješwarnik m

Trantute

flex zaspanc m

flex maslak m

 flex   •  dundark|a f

siehe Deutsch Pennerin SNL Subst

Landstreicherin

flex 2 (bjezdomna) flex dundarka f

ungepflegte Erscheinung

flex 2 njehladana flex žona f

flex 2 žadława flex žona f

flex 2 njehladana flex korlina f

flex 2 žadława flex korlina f

flex nješwarnica f

Trantute

flex zaspanča f

flex maslawa f

 flex   •  dundar ~ja m

siehe Deutsch Penner SNL Subst

Landstreicher

flex 2 (bjezdomny) flex 2 dundak m

flex 2 (bjezdomny) flex dundar m GSg dundarja

ungepflegte Erscheinung

flex 2 njehladany flex kadla m

flex 2 žadławy flex kadla m

flex žadławc m

flex nješwarnik m

Trantute

flex zaspanc m

flex maslak m

 flex   •  dundančk|o n dim.

siehe Deutsch Bummel DOW 1989/1991

dundanje , Dem. dundančko , dundanka

 flex   •  dundarsk|i

siehe Deutsch vagabundenhaft DOW 1989/1991

wagabundowski , dundarski

 flex   •  dundarstw|o n

siehe Deutsch Bummelantentum DOW 1989/1991

dundanje , dundarstwo

siehe Deutsch Vagabundentum DOW 1989/1991

wagabundowstwo , dundarstwo

 flex   •  dundat|y

siehe Deutsch bummelig DOW 1989/1991

dundaty

(vertrödelt) maslaty

(saumselig) komdźaty ; b. Mensch dundak, maslak, komdźak

 flex   •  dundańc|a f

siehe Deutsch Bummelei DOW 1989/1991

dundanje , dundańca

(Trödelei) paranje , maslenje

(Nachlässigkeit) njerodnosć

(Müßiggang) lěnjopasenje

siehe Deutsch Bummelleben DOW 1989/1991

dundanje , dundańca

Quelle: Bummel~ DOW 1989/1991

Hornjoserbsce  flex   •  swětodundak ~a m (↕ wšudźebył) Weltenbummler
 flex   •  redundancn|y

siehe Deutsch Redundanzregel DOW 1989/1991

redundancne prawidło

Hornjoserbsce    •  dunder! interj. sapperlot!
Hornjoserbsce  flex   •  dundol|ić ~u, ~iš, pret ~ach, ~eše ip schlendern, bummeln
Hornjoserbsce  flex   •  dundr|y ~ow plt. (↕ kontrabas) Kontrabass, Bassgeige (hudźbny nastroj)
 flex   •  dundersk|i

siehe Deutsch Allerweltskerl DOW 1989/1991

dunderski kadla

Quelle: aller~ DOW 1989/1991

cyle

 flex   •  dundrowat|y

siehe Deutsch poltrig DOW 1989/1991

1.

(dumpfen Lärm verursachend)

a)

attr. ropotat|y , ropotac|y , rumpotat|y , rumpotac|y , wrjeskotat|y , wrjeskotac|y , hrimotat|y , hrimotac|y ; ~a hara na schodach

(v. Wagen) ridrowaty, ridrowacy

b)

adv. ropotajo , rumpotajo , wrjeskotajo , hrimotajo ; ~ do chěže zastupić

(v. Wagen) ridrujo

2.

(grob schimpfend)

a)

attr. hawtowaty , hawtowacy , pumpotaty , pumpotacy , dundrowaty , dundrowacy , hrimotaty , hrimotacy ; ~ dźěd

b)

adv. hawtujo , pumpotajo , dundrujo , hrimotajo

Hornjoserbsce  flex   •  dunder m zest. ↗ rěčne kućiki
Hornjoserbsce  flex   •  dundr|ować ip ↗ rěčne kućiki
 flex   •  předund|ować ip

siehe Deutsch schwänzen DOW 1989/1991

předundać p , předundować ; hodźinu matematiki ~

Hornjoserbsce  flex   •  Dunaj ~a m die Donau (rěka w Europje)
Hornjoserbsce   dunajow|y || dunajsk|i Donau-
Hornjoserbsce  flex   dun| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p 1. blasen; 2. wehen
 flex   •  bordun m

siehe Deutsch Bordun DOW 1989/1991

bordun , bórčawa , umg. bruma ; přez ramjo wisa ~ dudow

Hornjoserbsce  flex   •  Bandung ~a m ON Bandung (město na zapadnej Javje)
Hornjoserbsce  flex   •  Bandungčan ~a m Bandunger
Hornjoserbsce  flex   •  Bandungčank|a ~i f Bandungerin
Hornjoserbsce  flex   •  Bandungsk|i Bandung-, Bandunger …; ~a konferenca Bandungkonferenz
Hornjoserbsce   nadu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, – p || nadun| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p 1. anblasen; 2. aufblasen
Hornjoserbsce   rozdu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, – p || rozdun| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p || rozduwa|ć ~m, ~š ip 1. zerblasen; 2. zerwehen
Hornjoserbsce   zadu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, – p || zadun| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p 1. kurz blasen; 2. kurz wehen
Hornjoserbsce   zdu|ć ~ju, ~ješ, pret ~ch, – p || zdun| ~u, ~ješ, pret ~ych, ~y p wegblasen

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!