zakładna forma słowaAnita
SgDuPl
NomAnitaAnićeAnity
GenAnityAnitowAnitow
DatAnićeAnitomajAnitam
AccAnituAnićeAnity
Instr (z/ze)AnituAnitomajAnitami
Loc (wo)AnićeAnitomajAnitach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej