soblex wideja z rozkładźenjom

lekcije # 1 -7 (produkcija SAEK Budyšin): Youtube PlaylistWuslědki morfologiskeho generatora njekryja so w někotrych nadrobnosćach z podaćemi w 5. nakładźe Prawopisneho słownika; korektury wotpowěduja spisownej normje, wopisanej w gramatiskich přiručkach, mjenowanych w impresumje, nimo toho su so ortografisce relewantne změny w 6. nakładźe (2014) mjenowaneho słownika do morfologiskeho generatora zadźěłali. Přepruwowanje a korektura stej so přewjedłoj w zamołwitosći rěčespytneho wotrjada Serbskeho instituta.

 

Pomoc ke gramatiskim kodam

 

Gramatiske kody podawaja so w sćěhowacym přehledźe w tučnym ćišću.

Substantiwy

kasus (pad)

kod (skrótš.)

Nom

Gen

Dat

Acc

Ins

Loc

Voc


nominatiw

genitiw

datiw

akuzatiw

instrumental

lokatiw

wokatiw

wujasnjenje

1. pad

2. pad

3. pad

4. pad“wołak”


numerus (čisło)

kod (skrótš.)

Sg

Du

Plsingular

dual

plural

wujasnjenje

jednota

dwojota

mnohota


kategoriji žiwosće a wosobowosće („subgenus”)

kod (skrótš.)

Inanimatum

Animatum

Rationale


wujasnjenje

nježiwe wěcy a rostliny

žiwe (zwěrjata)

wosoby

Adjektiwy

Kasus a numerus kaž pola substantiwow, dodatnje:

stopnjowanje

kod (skrótš.)

Pos

Komp

Sup

Abspozitiw

komparatiw

superlatiw

absolutiw

wujasnjenje

zakładna forma, na př. wysoki

stopnjowana forma, na př. wyši

na př. najwyši

na př. nanajwyši


numerus

 

Sg

Du

Plsingular

dual

plural

wujasnjenje

jednota

dwojota

mnohota


genus

kod (skrótš.)

MR

MA

MI

F

N


maskulinum rationale

maskulinum animatum

maskulinum inanimatum

femininum

neutrum

wujasnjenje

muski ród, wosoby

muski ród, žiwe bytosće

muski ród, nježiwe wěcy a bytosće

žónski ród

ničeji ród

Werby

infinitiw

kod (skrótš.)

Inf

Transgr(prs)

Transgr(pf)infinitiw

transgresiw prezensa

transgresiw perfekta

wujasnjenje

zakładna forma werba

na př. pisacy

na př. napisawši


genus (w dualu)

kod (skrótš.)

MR

FNwujasnjenje

poćah na muske wosoby

poćah na njewosobowe stworjenja a bytosće wšěch rodow abo na wosoby žónskeho abo ničejeho rodu
genus (ł-forma)

kod (skrótš.)

M

F

N


wujasnjenje

poćah na muske wosoby

žónski ród

ničeji ródwosoba

kod (skrótš.)

1P

2P

3P


wujasnjenje

1. wosoba

2. wosoba

3. wosoba


numerus

kod (skrótš.)

Sg

Du

Pl


 

singular

dual

plural

wujasnjenje

jednota

dwojota

mnohota


tempus

kod (skrótš.)

Prs

Pt(ip)

Pt(p)

Ft

 

prezens

preteritum (imperfektiwny)

preteritum (perfektiwny)

futur


tempus resp. modus (ł-forma)

kod (skrótš.)

Pf

Pqp

Konperfekt

pluskwam­perfekt

konjunktiw


aspekt

kod (skrótš.)

p

ip
perfektiwne

imperfektiwneparticipy a substantiwěrowanje

kod (skrótš.)

PassivPartizip

AktivPartizip

VerbalSubstantivpasiwny particip

aktiwny particip

werbalny substantiw

wujasnjenje

stawowy particip, na př. molowany

procesualny particip, na př. molowacy

werbalny substantiw, na př. molowanje