Ł
Hornjoserbsce flex   •  mjerw|a ~y f (↕ buchta) Bucht, Wirrstroh

Hornjoserbsce flex   •  mjerzatosć f (→ mjerzaty) substantivische Ableitung von mjerzaty
Hornjoserbsce flex   •  zmjerznjenosć f (→ zmjerznjeny) substantivische Ableitung von zmjerznjeny
Hornjoserbsce   (Płomjo resp. PłomjeZeitschrift „Płomjo“ resp. „Płomje
Hornjoserbsce flex   •  bjezmjeznosć f (→ bjezmjezny) substantivische Ableitung von bjezmjezny
Hornjoserbsce flex   •  kamjentnosć f (→ kamjentny) substantivische Ableitung von kamjentny
Hornjoserbsce flex   •  mjelčatosć f (→ mjelčaty) substantivische Ableitung von mjelčaty
Hornjoserbsce flex   •  mjezynarodnosć f (→ mjezynarodny) substantivische Ableitung von mjezynarodny
Hornjoserbsce flex   •  njewobmjezowanosć f (→ njewobmjezowany) substantivische Ableitung von njewobmjezowany
Hornjoserbsce flex   •  płomjenitosć f (→ płomjenity) substantivische Ableitung von płomjenity
Hornjoserbsce flex   •  płomjenjatosć f (→ płomjenjaty) substantivische Ableitung von płomjenjaty
Hornjoserbsce flex   •  předmjetnosć f (→ předmjetny) substantivische Ableitung von předmjetny
Hornjoserbsce flex   •  wobmjezowanosć f (→ wobmjezowany) substantivische Ableitung von wobmjezowany
Hornjoserbsce flex   •  zlemjenosć f (→ zlemjeny) substantivische Ableitung von zlemjeny
Hornjoserbsce flex   •  chójnow|y Kiefern-; ~y lěs (↕ chójnina / chójny) Kiefernwald; ~a jehlina kol. Kiefernnadeln; ~a pata cool. Kiefernspinner (mjetel)
Hornjoserbsce     •  lědma kaum; je ~ pjeć mjeńšinow zašło es sind kaum fünf Minuten vergangen; ~ štó kaum jemand; ~ što kaum etwas; ~ hdy kaum einmal; ~ hdźe kaum wo

Hornjoserbsce    mało indekl. wenig, kaum; ~ štó kaum jemand; ~ što kaum etwas; ~ hdy kaum einmal; ~ hdźe kaum wo; ~ płódny wenig fruchtbar

Hornjoserbsce   •  sćežka mod. schwerlich, kaum; ~ štó kaum jemand
Hornjoserbsce flex   •  wóstow|y Distel-; ~y kadźenc cool. Distelfalter (mjetel)
Hornjoserbsce flex   •  mjerwi|ć so 3. wos. ip wimmeln; tam so z ludźimi ~ dort wimmelt es von Leuten
Hornjoserbsce flex   •  mjerwjeńc|a ~y f Gewimmel
Hornjoserbsce flex   •  mjerwjenk|a ~i f cool. Augentierchen
flex   •  mjerwjenk|a f

siehe Deutsch Augentierchen Euglena

flex mjerwjenka f

flex euglena f

siehe Deutsch Euglena Augentierchen

flex mjerwjenka f

flex euglena f

flex   •  mjerwizn|a f

siehe Deutsch Getümmel DOW 1989/1991

(Gewimmel, Gedränge) mjerwjeńca , mjerwizna , tołk , ćišćeńca

(Treiben) hołk (a tołk)

siehe Deutsch Gewimmel DOW 1989/1991

mjerwjeńca , mjerwjenje , mjerwizna , mrowjeńca , mrowjenje ; ~ ludźi na wšěch hasach

(Gedränge) ćišćeńca , tołk

Hornjoserbsce flex   •  mjerwjenišć|o n Tummelplatz
Hornjoserbsce flex   •  mjerzac|y ärgerlich
Hornjoserbsce flex   •  mjerza|ć 3. wos. ip ärgern, wurmen; to mje ~ das ärgert mich
Hornjoserbsce flex   mjerza|ć ~m, ~š ip 1. ärgern, verstimmen; 2. ~ć so sich ärgern, verstimmt sein
Hornjoserbsce flex   •  mjerzanj|e ~a n Ärger, Verstimmung
Hornjoserbsce flex   •  mjerzat|y (↕ rozmjerzany) verärgert, verstimmt
Hornjoserbsce flex   •  mjerzn|yć ~u, ~ješ, pret ~jech, ~ješe ip frieren
flex   •  mjerk m

siehe Deutsch Mergel TermGeo Subst Geologie

flex mergl m

flex mjerk m

flex slin m

flex   •  mjerzanj|e n

siehe Deutsch Zoff SNL Subst

flex hněwanje n

flex mjerzanje n

flex zwada f

flex   •  mjer|a f folkl.

siehe Deutsch Mähre DOW 1989/1991

doćepak , rjebłak , rjebłač , folkl. mjera mjerowna

flex   •  mjerkojt|y

siehe Deutsch Mergelboden DOW 1989/1991

m~a / mjerkojta póda

Quelle: Mergel~ DOW 1989/1991

merglowy , mjerkowy

flex   •  mjerkow|y

siehe Deutsch Mergel~ DOW 1989/1991

merglowy , mjerkowy

siehe auch: Mergelboden Mergeldüngung Mergelgrube

flex   •  mjerown|a f

siehe Deutsch Mähre DOW 1989/1991

doćepak , rjebłak , rjebłač , folkl. mjera mjerowna

flex   •  mjerzlin|a f

siehe Deutsch Frost DOW 1989/1991

1.

(Naturerscheinung) zmjerzk , mróz ; zmjerzk tči hišće hłuboko w roli, mrózy chodźa; leichter F. hušk, (mały) šćerk, pomjerzk; hušk, jako by rjekł, zo chce měrc šědźiwu brodu wutyknyć; einen leichten F. abbekommen kusk šćerknyć p/pomjerznyć p; starker F. třěskańca

(Frieren) mjerznjenje ; žita su so přez ~ škodowałe

(Kälte) zym|a ; štyri stopnje ~y

(Härte durch Gefrieren) folkl. mjerzlina

2.

(Kälteempfindung) zyma , hušk ; jeho zyma třase, woběhuje, hušk a bolosće popušćichu; jmd. wird von F. geschüttelt koho huška, štó huhota

flex   •  mjerzliw|y

siehe Deutsch frostempfindlich DOW 1989/1991

a)

Landw. čućiwy napřećo mjerznjenju / napřećo mrózam / napřećo zmjerzkam , mjerzliwy

b)

(vom Menschen) zmjerzły , wozybaty

Quelle: Frost~ DOW 1989/1991

... mrózow , ... zmjerzkow , zmjerzkowy , mrózojty , ze zymu

flex   •  mjerznjensk|i

siehe Deutsch Gefrierpunkt DOW 1989/1991

dypk mjerznjenja / zmjerznjenja , zmjerznjenski / mjerznjenski dypk ; unter dem G. pod nul stopnjemi, pod nulu

Quelle: Gefrier~ DOW 1989/1991

zamróženski , zamjerznjenski , mróženy

Hornjoserbsce flex   •  ćemjer ~a m rötlicher Holzkern
Hornjoserbsce flex   •  čemjerc|a ~y f bot. Nieswurz
Hornjoserbsce   Now|a Smjerdźac|a ~eje ~eje f ON Neuschmerlitz

Jenož prěnje 40 zapiskow so pokazuje!