zakładna forma słowaAlina
SgDuPl
NomAlinaAlinjeAliny
GenAlinyAlinowAlinow
DatAlinjeAlinomajAlinam
AccAlinuAlinjeAliny
Instr (z/ze)AlinuAlinomajAlinami
Loc (wo)AlinjeAlinomajAlinach
Voc111
1 wokatiw runa so nominatiwej