Ł
Hornjoserbsce flex   •  wonječesćer ~ja m Schänder

Hornjoserbsce flex   •  wonječesćerk|a ~i f Schänderin
Hornjoserbsce flex   •  wonječesć|eć ~am, ~eš ip schänden, entweihen
Hornjoserbsce flex   •  wonječesćenj|e ~a n Schändung, Entweihung; ~e rowa Grabschändung
flex   •  wonječesćenj|e n

siehe Deutsch Denkmalschändung SNL Subst

flex wonječesćenje n pomnika

flex wonječesćenje n pomnikow

flex znješwarnjenje n pomnika

flex znješwarnjenje n pomnikow

flex   •  wonječesć|eć ip

siehe Deutsch entweihen TermNab Verb

flex wonječesćić p

flex wonječesćeć ip

flex wonječesćować ip

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

selten flex wotswjećić p

Hornjoserbsce flex   •  zwonječesć|eć ~am, ~eš ip schänden, entweihen
Hornjoserbsce flex   •  zwonječesćenj|e ~a n Schändung, Entweihung
Hornjoserbsce wonječesć| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || wonječesć|ować ~uju, ~uješ ip schänden, entweihen
flex   •  wonječesć|ić p

siehe Deutsch entweihen TermNab Verb

flex wonječesćić p

flex wonječesćeć ip

flex wonječesćować ip

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

selten flex wotswjećić p

flex   •  wonječesć|ować ip

siehe Deutsch entweihen TermNab Verb

flex wonječesćić p

flex wonječesćeć ip

flex wonječesćować ip

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

selten flex wotswjećić p

Hornjoserbsce zwonječesć| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || zwonječesć|ować ~uju, ~uješ ip schänden, entweihen
Hornjoserbsce flex   •  wonječk ~a m bot. Rampe
Hornjoserbsce flex   •  wonječk|o ~a n dim.||wys. (*↑ kwěćelk) Sträußchen
Hornjoserbsce flex   •  wonj|eć ~am, ~eš ip duften, riechen
Hornjoserbsce wotzwon| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wotzwonj| ~am, ~eš ip abläuten, aufhören zu läuten
Hornjoserbsce flex   •  wuwonj|eć ~am, ~eš p aufhören zu riechen
Hornjoserbsce wuzwon| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wuzwonj| ~am, ~eš ip || wuzwonj|ować ~uju, ~uješ ip ausläuten
Hornjoserbsce flex   •  zawonj|eć ~am, ~eš p anfangen zu duften
flex   •  zazwonj|eć ip

siehe Deutsch einläuten DOW 1989/1991

zazwonić p , zazwonjeć , umg. nutř zwonić ; jutry ~

Hornjoserbsce wonjemdr| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wonjemdrj| ~am, ~eš ip wütend werden
Hornjoserbsce wonjerjedź| ~am, ~eš ip || wonjerjedź| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || wonjerjedź|ować ~uju, ~uješ ip verwahrlosen, verlottern
Hornjoserbsce flex   •  wonjerodź|eć ~am, ~eš ip verwahrlosen, verlottern
Hornjoserbsce flex   •  wonjerodźenj|e ~a n Verwahrlosung, Verlotterung
Hornjoserbsce wonjerodź| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || wonjerodź|ować ~uju, ~uješ ip verwahrlosen, verlottern
Hornjoserbsce flex   •  wonješk|o ~a n dim.||wys. (*↑ kwěćelk) Sträußchen
Hornjoserbsce wonješwarn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || wonješwarnj| ~am, ~eš ip besudeln
flex   •  wonjeswjeć|eć ip

siehe Deutsch entweihen TermNab Verb

flex wonječesćić p

flex wonječesćeć ip

flex wonječesćować ip

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

selten flex wotswjećić p

siehe Deutsch profanieren Verb

entweihen

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

säkularisieren

flex profanować ip

flex   •  wonjeswjeć|ić p

siehe Deutsch entweihen TermNab Verb

flex wonječesćić p

flex wonječesćeć ip

flex wonječesćować ip

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

selten flex wotswjećić p

siehe Deutsch profanieren Verb

entweihen

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

säkularisieren

flex profanować ip

flex   •  wonjeswjeć|ować ip

siehe Deutsch entweihen TermNab Verb

flex wonječesćić p

flex wonječesćeć ip

flex wonječesćować ip

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

selten flex wotswjećić p

siehe Deutsch profanieren Verb

entweihen

flex wonjeswjećić p

flex wonjeswjećeć ip

flex wonjeswjećować ip

säkularisieren

flex profanować ip

flex   •  wonjedź|ić ip

siehe Deutsch machen DOW 1989/1991

1.

či|nić , result. sčinić p ; z jabłukow brěčku ~nić, z njeho porjadneho čłowjeka sčinić, pospyt, haru, hłuposće ~nić, što ~ni twój studij, wulke woči ~nić, do cholowow ~nić, suknju dlěšu sčinić, swojeho fachoweho dźěłaćerja ~nić; ~ńće, zo preč přińdźeće; citat so derje ~nješe w narěči, ja sej ničo z baleta nječinju, ju sčinić k sekretarce

(herstellen) dźěłać , zdźěłać p , result. wudźěłać p , zhotowić p , zhotowjeć , umg. rychtować , zrychtować p ; nowy kamor zhotowić dać

(nähen) šić , result. zeši|ć p ; ~jće mi płašć z toho płatu

(kochen) warić , result. zwarić p , nawarić p ; wobjed zwarić; Licht m. swěcu zaswěćić p; Feuer m. woheń zapalić p; Lärm, Witze m. haru / tryski ćěrić; große Augen m. woči wuwaleć, pejor. nopachi wupinać; einen langen Hals m. (dołhu) šiju naćahnyć p / naćahować; lange Ohren m. (dołhe) wuši nastajeć; in die Hosen m. do cholowow so zmazać p / so spurać p / so wonjedźić

(in bestimmten Zustand versetzen) zrychtować ; koho wćipneho, nerwozneho ~

(viel von etw. bewirken) načinić p , umg. narychtować p ; jemu wjele wudawkow ~, hańbu ~

(reinigen) rjedźić , result. wurjedźić p ; stwu sam ~ dyrbjeć

(reparieren) porjedźić p , porjedźeć , porjedźować , rychtować , zrycht|ować ; ~uj mi koleso zaso; sich die Haare m. (kämmen) włosy sej česać / sej sčesać p

(flechten) ple|sć ~tu , sple|sć ~tu p ; die Betten m. łoža s|łać ~ćelu / pós|łać ~ćelu p / spós|łać ~ćelu p; was soll ich m. (was bleibt mir übrig) što sej chcu; m., daß man irgendwohin kommt šmjatać so hdźe

(erreichen) docpě|ć p ; wóz ~je 130 km za hodźinu

(ergeben, ausmachen) wučinić p , wučinj|eć ; zličbowanka ~a něhdźe 100 hr

(darstellen, spielen) předstajić p , předstajeć , hrać ; při ptačim kwasu nawoženju ~; sich m. (passen) so hodź|eć ~i; waza so tu derje hodźi

(gut laufen) derje běž|eć ~i / hić dźe / so wuwić p / so wuwiwać / salopp so kuleć ; wěcka so derje kula; jmd. macht sich aus etw. nichts štó wo čo / štó što njerodźi, štó do čeho ničo njedźerži; eine Erfahrung m., jmdm. einen Vorschlag m., Einkäufe m. u. ä. što nazhonić p, komu što namjetować, nakupować u. ä.

2.

sich an etw. m. so da|ć ~m p / so dawać do čeho , započ|eć ~nu p / započinać z čim , što ; ja dyrbju so dać do nastawka

3.

sich auf den Weg, auf die Beine, auf die Socken m. so poda|ć ~m p / so podawać / so nastajić p / so nastajeć / veraltd. so pušćić p na puć

4.

in etw. m.

a)

(sich mit etw. beschäftigen) so zaběrać z čim ; ~ z antikwariskimi wěcami

b)

(etw., jmdn. hervorkehren) akcentować što , hrać koho ; in Patriotismus m. hrać patriota

5.

a)

jmdn. lachen, weinen m. być za koho k smjeću / k płakanju

b)

etw. glauben m. wollen pohnuć p / pohnuwać , zo by što wěrił

6.

mach’s gut (Abschiedsgruß) měj so rjenje , ahoj

7.

sich in ein gemachtes Bett setzen so do lěpšiny sydnyć p

siehe Deutsch unbeholfen DOW 1989/1991

njelep|y , kopolaty , njewušikn|y , njewobrotn|y ; ~e zadźerženje; u. Mensch njelepak, maslak, maska; u. sein so kopolić, so maslić, veralt. so wonjedźić, so wonodźić

flex   •  wonjerodźenosć f

siehe Deutsch Verkommenheit DOW 1989/1991

zanjerodźenosć , wonjerodźenosć , zanjechanosć , skaženosć

flex   •  wonjeswjećer m

siehe Deutsch Schänder DOW 1989/1991

wonječesćer ~ja , wohańbjer ~ja , wonjeswjećer ~ja , wumocowar ~ja , zanješwarnjer ~ja

flex   •  wonješwarnj|ować ip

siehe Deutsch beflecken DOW 1989/1991

womazać p , womazować , veraltd. zmazać p ; rub ~, drastu ~, česć ~, z krwju zmazane porsty

(verunreinigen) naškerjedź|ić p , naškerjedźeć , naškerjedźować ; ~ene cholowy

(bespritzen) napancać p , napancować , popancać p , popancować , wopancać p , wopancować

(Ehre) wonješwarnić p , wonješwarnjeć , wonješwarnjować

siehe Deutsch besudeln DOW 1989/1991

womazać p , womazować

(bespritzen) wopanca|ć p , wopancować ; z kreju ~ny

(mit Kot) wonjerjedź|ić p , wonjerjedźeć , wonjerjedźować , naškerjedź|ić p , naškerjedźeć , naškerjedźować , wonješwarnić p , wonješwarnjeć , wonješwarnjować ; ~ene rubiško

Hornjoserbsce flex 1   •  prawonjekman|y nicht rechtsfähig
Hornjoserbsce flex   •  zwonjenj|e ~a n Läuten, (Glocken)geläut
Hornjoserbsce zwonješwarn| ~ju, ~iš, pret ~ich, ~i p || zwonješwarnj| ~am, ~eš ip besudeln
flex   •  Jandźelknjezazwonjenj|e n

siehe Deutsch Angelusläuten TermNab Subst

flex zwonjenje n Jandźelknjeza

flex Jandźelknjezazwonjenje n

flex klakanjebiće n

NP das abendliche Angelusläuten {Boži | swjaty} wječor zwoni

InfP das Angelusläuten ist zu hören, ertönt Jandźelknjeza {*zwoni } klakanje bije

flex 2   •  prawonjekman|y

siehe Deutsch nicht rechtsfähig SNL Adj

flex prawanjekmany

flex 2 prawonjekmany

siehe Deutsch rechtsunfähig SNL Adj

flex prawanjekmany

flex 2 prawonjekmany

flex   •  zazwonjenj|e n

siehe Deutsch Notruf SNL Subst

Hilferuf ↑DOW auch

flex zazwonjenje n w nuzy

flex wołanje n w nuzy

Notrufnummer

flex 2 nuzowe flex čisło n

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!