Ł
Hornjoserbsce   VERB/KONJ: 3P/Sg/Prs ... → flex   •  praj|ić ~u, ~iš, pret ~ich||~ach, ~i||~eše p || ip sagen; haj ~ić bejahen

Hornjoserbsce flex   •  prajidm|o ~a n Redensart
flex   •  prajidł|o n

siehe Deutsch Redensart DOW 1989/1991

1.

a)

(sprichwörtliche Wendung) prajidmo , wusłowo , přisłowne hrono / hrónčko , veraltd. prajidło

b)

(häufig gebrauchte Äußerung) prajenje ; jeho stajne ~ běše: hdyž njeńdźe tak, da póńdźe hinak

2.

Redensarten (Gerede) rěče pl , blady plt , bledźenje , žwanje , bamborjenje ; to je jenož powšitkowne žwanje

Hornjoserbsce flex   •  dopraj|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p vollends aussprechen
Hornjoserbsce přepraj|eć so ~am so, ~eš so ip || přepraj|ić so ~u so, ~iš so, pret ~ich so, ~i so p sich versprechen
Hornjoserbsce připraj| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || připraj|ować ~uju, ~uješ ip 1. dazusagen; 2. zusagen
Hornjoserbsce flex   •  wotpraj|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p absagen
Hornjoserbsce flex   wupraj| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p 1. aussagen; 2. erklären, zum Ausdruck bringen
Hornjoserbsce flex   •  wuprajiwosć ~e f Aussagekraft
Hornjoserbsce zapraj| ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p || zapraj|ować ~uju, ~uješ ip 1. versagen; 2. (↕ zarjec / zarjekować / zažohnować) besprechen (na př. chorosć); 3. ~ić so || ~ować so sich versprechen
Hornjoserbsce flex   •  zbóžnopraj|ić ~u, ~iš, pret ~ich, ~i p selig sprechen
flex   •  swjatopraj|ić p

siehe Deutsch heiligsprechen TermNab Verb

flex   •  dobropraj|ić ip zest.

siehe Deutsch befürworten DOW 1989/1991

schwalić p , schwalować , podpěrać , podpěrować , so wuprajić p / so wuprajeć za čo , veralt. dobroprajić ; schwalić měrowu politiku, wuprajić so za nowy program

flex   •  dowupraj|ić p

siehe Deutsch unaussprechlich DOW 1989/1991

njewuprajn|y , njewuprajomn|y , njewurjekliw|y , veraltd. njewurjeknit|y , njewuprajity ; ~a běda, stysknosć; u. sein so njed|ać ~a/so njehodź|eć ~i wuprajić/dowuprajić; moja radosć njedaše so dowuprajić

flex   •  njewuprajit|y

siehe Deutsch unaussprechlich DOW 1989/1991

njewuprajn|y , njewuprajomn|y , njewurjekliw|y , veraltd. njewurjeknit|y , njewuprajity ; ~a běda, stysknosć; u. sein so njed|ać ~a/so njehodź|eć ~i wuprajić/dowuprajić; moja radosć njedaše so dowuprajić

siehe Deutsch unsäglich DOW 1989/1991

njewuprajn|y , njewuprajomn|y , njewurjekliwy , veraltd. njewuprajity , njewurjeknity ; ~a radosć, ~a nuza, ~je krasny, ~e začuća

(maßlos) njesměrn|y ; ~e bolosće; adv. nimo měry, nimoměry, přez měru, nadměru; ~ ćerpjeć dyrbjeć

flex   •  rozpraj|ić p zestarjowace

siehe Deutsch besprechen DOW 1989/1991

1.

a)

(über etw. sprechen) rěč|eć ~u / delim. porěč|eć ~u p wo čim , rozrěč|eć ~u p , rozrěčować , wobrěč|eć ~u p , wobrěčować , rozpowědać p , selt. rozpowědować , veraltd. rozprajić p , rozprajeć

(behandeln) wobjednać p , wobjednawać

(beraten) wuradźować / radu składować wo čim

b)

(absprechen) zrěč|eć ~u p , dorěč|eć ~u p , wujednać p , wučinić p

2.

(beschwören) zaprajić p , zaprajeć , zarje|c ~knu p , zarěkować , zažohnować p / ip

3.

(Tonträger) narěč|eć ~u p , narěčować , rěčeć / porěčeć na čo

4.

(rezensieren) recensować

flex   •  wuprajiw|y

siehe Deutsch aussagekräftig DOW 1989/1991

wuprajiwy

Quelle: Aussage~ DOW 1989/1991

wuprajenski , ... wuprajenja

flex   •  zaprajidm|o n

siehe Deutsch Beschwörung DOW 1989/1991

1.

(Beschwören) wopřisahanje , wopřisahowanje , veralt. zaroćenje , zaroćowanje ; zažohnowanje, zarěkowanje

2.

(Beschwörungsformel) zaprajenje , kuzłarske hrono / hrónčko , zaprajidmo

Hornjoserbsce flex   •  předpraj|ić p,ip vorsagen
Deutsch

PR-Abteilung SNL Subst

flex PR-wotrjad m

flex PR-wotdźěl m

flex PR-wotdźělenje n

flex wotrjad m za zjawnostne dźěło

flex wotdźěl m za zjawnostne dźěło

flex wotdźělenje n za zjawnostne dźěło

Deutsch

PR-Arbeit SNL Subst

flex PR-dźěło n

flex zjawnostne flex dźěło n

Deutsch

Praxisgebühr SNL Subst

flex praksowy flex popłatk m

Deutsch

praxisfremd SNL Adj

praksy flex 2 cuzy

wot praksy flex 2 zdaleny

Deutsch

Pracht DOW 1989/1991

1.

pycha , pyšnosć , krasnosć , krasnota , geh. krasa ; ~ barokneje cyrkwje, tulpy steja w połnej pyše

2.

es war eine P. (war großartig) wulkotne , krasne ; ~, kak wón jemu měnjenje praješe

Deutsch

Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

siehe auch: Prachtausgabe Prachtbau Prachtkerl Prachtspiere Prachtstraße Prachtstück prachtvoll

Deutsch

Prachtausgabe DOW 1989/1991

p~e wudaće

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtbau DOW 1989/1991

p. twar , p~e twarjenje

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtkerl DOW 1989/1991

wulkotny kadla

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtspiere DOW 1989/1991

pyšowka

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtstraße DOW 1989/1991

p~a / paradna dróha

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Prachtstück DOW 1989/1991

1.

(Gegenstand) paradny kruch / eksemplar / kus ; tutón eksponat je ~ zběrki

2.

(Mensch) paradny k|óń ~onja ; wón je naš paradny kóń

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

prachtvoll DOW 1989/1991

p., krasny , překrasny , wuběrny ; pyšna fasada twarjenja

(großartig) wulkotn|y ; ~y kadla, ~e wjedro, so ~je wočerstwić

Quelle: Pracht~ DOW 1989/1991

pyšny

Deutsch

Pragmatik DOW 1989/1991

pragmatika

(pragmatischer Sinn) pragmatiskosć ; při wšej ~i so dźeržeć principijow

Deutsch

pragmatisch DOW 1989/1991

pragmatiski

Deutsch

Pragmatismus DOW 1989/1991

pragmatizm

Deutsch

Prahl~ DOW 1989/1991

siehe auch: Prahlhans Prahlsucht

Deutsch

Prahlhans DOW 1989/1991

naduwak , naduwanc , wupěrak , wupinak , wulcečinjak , wulcečinjer ~ja , hordźak , samochwalak , sebjechwalak

Quelle: Prahl~ DOW 1989/1991

Deutsch

Prahlsucht DOW 1989/1991

naduwatosć , wupěratosć , wulcečinjerskosć , wulcečinjatosć , hordźatosć

Quelle: Prahl~ DOW 1989/1991

Deutsch

prahlen DOW 1989/1991

1.

so naduwać , so wupěrać , so wupinać , (so) wulce činić , so hordźić , so chwalić ; ~ ze swojej wědu, ze swojimi pjenjezami

2.

das ist geprahlt to je přehnate / barbjene / nabarbjene

Deutsch

prahlerisch DOW 1989/1991

naduwaty , wupěraty , wulcečinjerski , wulcečinjaty , hordźaty ; adv. zwulka

Deutsch

Prahm DOW 1989/1991

płona (nakładna) łódź , pram

Deutsch

Praktik DOW 1989/1991

praktik|a ; hospodarske ~i, jeho wobšudniske ~i zasudźić

Deutsch

praktikabel DOW 1989/1991

praktikabelny

Deutsch

Praktikant DOW 1989/1991

praktikant

Deutsch

Praktikantin DOW 1989/1991

praktikantka

Deutsch

Praktiker DOW 1989/1991

praktikar ~ja

Deutsch

Praktikum DOW 1989/1991

praktik|um ~uma / ~a , N. Pl. auch ~a

Deutsch

Praktikus DOW 1989/1991

praktikus , neutr. praktikar ~ja

Deutsch

praktisch DOW 1989/1991

praktis|ki ; ~ke wukubłanje, wón je jara ~ki čłowjek, to ~ce scyła njeeksistuje

Deutsch

praktizieren DOW 1989/1991

praktikować , prakticěrować

Deutsch

Praktizismus DOW 1989/1991

prakticizm

Deutsch

praktizistisch DOW 1989/1991

prakticistiski

Deutsch

Praline DOW 1989/1991

pralina , veraltd. pralinej

Deutsch

prall DOW 1989/1991

1.

(fest, drall) kruty , jakn|y ; ~e bristwa, kruće sedźace cholowy

2.

(voll) połn|y ; ~e pupki, ~y natykany měch, ~e nadute płachty

3.

(v. der Sonne) smalat|y , pražat|y , palat|y ; na ~ym słóncu sedźeć

Deutsch

prallen DOW 1989/1991

1.

an, auf etw. p.

a)

(plötzlich anprallen, aufprallen) dyrić p / prasnyć p / prasknyć p / zrazyć p do čeho , wo čo , narazyć p na čo ; póćmje do sćěny prasnyć, nakładny ćah je na wosobowy ćah narazył

b)

(ständig schlagen) bi|ć do čeho ; žołmy ~ja do skałow

2.

(v. der Sonne) smal|ić , praž|ić , pal|ić ; słónčko šwarnje ~eše

Deutsch

Prallhang DOW 1989/1991

nahły brj|óh ~oha

Deutsch

prangen DOW 1989/1991

so krasnić ; park so krasni w nazymskej pyše

(glänzen, leuchten, strahlen) so błyšćić , so zybolić , so swěćić ; hwězdy so zybola na njebju

(groß und auffällig angebracht sein) so wupěrać , so wupinać ; na sćěnje so wupinaše monstrozny časnik

Deutsch

Pranger DOW 1989/1991

1.

hist. ryn|ka , rynkowy stołp , rynk ; w ~ce stać, klečeć

2.

übertr. an den P. stellen zjawnje zatamać p / tamać

Deutsch

Pranke DOW 1989/1991

paca , pazora

Deutsch

Prankenhieb DOW 1989/1991

morsk / morsknjenje / morsnjenje / dyr / dyrjenje z pacu / z pazoru

Hornjoserbsce flex   •  adej ~a m Ade; ~ prajić Ade sagen
Hornjoserbsce flex   •  eksplicitnje indekl. (→ eksplicitny) explizite; něšto ~ prajić etwas explizite sagen
Hornjoserbsce flex   •  implicitnje indekl. (→ implicitny) implizite; něšto ~ prajić etwas implizite sagen
Hornjoserbsce flex   •  dobropraj|eć ~am, ~eš ip zest. (*↑ witać) begrüßen, gutheißen
Hornjoserbsce flex   •  hajprajenj|e ~a n Bejahung
Hornjoserbsce njewuprajn|y || njewuprajomn|y 1. unaussprechlich; 2. unaussprechbar
Hornjoserbsce flex   připraj| ~am, ~eš ip 1. dazusagen; 2. zusagen
Hornjoserbsce flex   •  připrajenj|e ~a n Zusage
Hornjoserbsce flex   •  wotpraj|eć ~am, ~eš ip absagen
Hornjoserbsce flex   •  wotprajenj|e ~a n Absage; ~e termina Terminabsage
Hornjoserbsce flex   wuprajac|y 1. aussagend; 2. erklärend, zum Ausdruck bringend
Hornjoserbsce flex   wupraj| ~am, ~eš ip 1. aussagen; 2. erklären, zum Ausdruck bringen
Hornjoserbsce flex   wuprajenj|e ~a n 1. Aussage; ~e ke koaliciji Koalitionsaussage; wotum wo ~u njedowěry Misstrauensvotum; 2. Erklärung; ~e wole Willenserklärung
Hornjoserbsce flex   •  wuprajomn|y aussagend
Hornjoserbsce flex   •  zaprajak ~a m Versager
Hornjoserbsce flex   zapraj| ~am, ~eš ip 1. versagen; 2. (↕ zarjekować / zažohnować) besprechen (na př. chorosć); 3. ~eć so sich versprechen
Hornjoserbsce flex   zaprajenj|e ~a n 1. Versagen; 2. (↕ zarjekowanje / zažohnowanje) Besprechen (na př. chorosće)
Hornjoserbsce flex 1   zaprajer ~ja m wos. 1. Versager; 2. (↕ zažohnowar) Besprecher
Hornjoserbsce flex   zaprajerk|a ~i f 1. Versagerin; 2. (↕ zažohnowarka) Besprecherin
Hornjoserbsce flex   zaprajerstw|o ~a n 1. Versagertum; 2. Besprechwesen
Hornjoserbsce flex   •  zbóžnoprajenj|e ~a n nab. Seligsprechung
Hornjoserbsce wjele prajac|y || wjeleprajn|y vielsagend

Nur die ersten 40 Einträge werden angezeigt!