Ł
flex   •  hódnot|a f

siehe Deutsch Abtastwert TermInf Subst

EDV

flex wottasanska flex hódnota f

siehe Deutsch Ausgabewert TermInf Subst

flex wudawanska flex hódnota f

flex wuslědk m

siehe Deutsch Elektronegativitätswert TermCh Subst

flex elektronegatiwna flex hódnota f

flex hódnota f elektronegatiwity

siehe Deutsch Emissionswert TermGeo Subst

flex emisiska flex hódnota f

siehe Deutsch Nährwert TermCh Subst

flex cyrobiznowa flex hódnota f

flex cyrobna flex hódnota f

siehe Deutsch Widerstandsbeiwert TermFy Subst

flex haćenska flex hódnota f

flex haćenska flex ličba f

siehe Deutsch Widerstandswert TermInf Subst

flex zapěrowa flex hódnota f

siehe Deutsch Zeichenwert TermInf Subst

flex znamješkowa flex hódnota f

flex hódnota f znamješka

siehe Deutsch Beschleunigungswert SNL Subst

flex hódnota f pospěšenja

flex 2 pospěšenska flex hódnota f

siehe Deutsch Eckwert SNL Subst

flex róžkowa flex hódnota f

flex 2 orientaciska flex hódnota f

siehe Deutsch Eigenwert SNL Subst

flex 2 swójska flex hódnota f

siehe Deutsch Grundwert SNL Subst

flex 2 zakładna flex hódnota f

siehe Deutsch Kaufwert SNL Subst

flex 2 kupna flex hódnota f

siehe Deutsch Liebhaberwert SNL Subst

flex lubowarska flex hódnota f

siehe Deutsch Marktwert SNL Subst

flex 2 wična flex hódnota f

flex wikowa flex hódnota f

flex hódnota f na wikach

siehe Deutsch Minderwert SNL Subst

flex mjeńša flex hódnota f

flex mjenjehódnota f

siehe Deutsch Minimalwert SNL Subst

flex 2 minimalna flex hódnota f

siehe Deutsch Näherungswert SNL Subst

flex přibližna flex hódnota f

siehe Deutsch Neuwert SNL Subst

flex hódnota f noweje twory

flex nowokupna flex hódnota f

siehe Deutsch Schrottwert SNL Subst

flex šrótowa flex hódnota f

flex šrotowa flex hódnota f

siehe Deutsch Stärkewert SNL Subst

flex škrobowa flex hódnota f

siehe Deutsch Tiefstwert SNL Subst

jara flex niska flex hódnota f

flex najniša flex hódnota f

siehe Deutsch Verkehrswert SNL Subst Wirtschaft

flex 2 tuchwilna flex hódnota f

siehe Deutsch Vermögenswert SNL Subst

flex 2 zamóženska flex hódnota f

flex hódnota f zamóženja

flex hódnota f zamóženstwa

siehe Deutsch Versicherungswert SNL Subst

flex 2 zawěsćenska flex hódnota f